УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
В ТАЗИ СЕКЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК ИЛИ ОТКАЗ НА СТОКИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН  babyspot.bg
 
 

РАЗДЕЛ I.
РЕКЛАМАЦИЯ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СТОКА,
ЗАКУПЕНА ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН   babyspot. bg


 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Детските стоки с производител БАЙК РИТЕЙЛ ЕООД имат срок на гаранция две години, считано от датата на закупуване на стоката. Законовият срок също е две години и е регламентиран в Закона за защита на потребителите. Същото се отнася и за детските стоки на чуждите марки, чиито официален представител за България е БАЙК РИТЕЙЛЕООД и се продават в електронен магазин babyspot.bg.
Когато за конкретна стока търговецът предложи търговска гаранция, по-голяма от законовата двегодишна гаранция, при покупката трябва предостави на потребителя уверение за това в писмена форма или на друг траен носител, достъпен за потребителя. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите и БАЙК РИТЕЙЛ ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по изискванията на чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.
В случай, че потребителят установи несъответствие при закупената стока, има право да предяви рекламация до две години от закупуването или доставката й, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието.
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за безплатно извършване на ремонт, за замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в сервизен протокол и/или в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката и само и единствено във фирмения сервиз на БАЙК РИТЕЙЛ ЕООД.
 
ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

 

 • НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА,  ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК  НА ГАРАНЦИЯ.

 

 • КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА,  ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМАЦИЯТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.

 

 • БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.

 

 • ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА Й.

 

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ  ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.

 

 • ДНИТЕ ЗА РЕМОНТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.

 

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.

 

 • ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.   ФИРМА БАЙК РИТЕЙЛ ЕООД Е СЪЗДАЛА ОРГАНИЗАЦИЯ ТОЗИ СРОК ДА БЪДЕ МИНИМАЛЕН.

 

 • ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОНТА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

 

 • ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.

 

 • ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

 
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ТЪРГОВЕЦЪТ ИЛИ СЕРВИЗЪТ МОГАТ ОСНОВАТЕЛНО ДА ОТКАЖАТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОКАТА
 
ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

 • НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА
 • НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА
 • НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА
 • СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО АСЕМБЛИРАНА
 • ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ
 • ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА
 • ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
 • СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА
 • ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА
 • ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА
 • ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

 
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОНТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТАКИВА ЧАСТИ СА:

 • ЗА ДЕТСКИ КОЛИЧКИ - ДАМАСКА, ЧАНТА, ПОКРИВАЛО, СЕНННИК, ГУМИ – ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ, БАГАЖНИК, ДЪЖДОБРАН, ЦИП, ТИК-ТАК КОПЧЕТА, АКСЕСОАРИ, ЛАГЕРИ
 • ЗА СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА - ДАМАСКА, СЕННИК, ПОКРИВАЛО, АКСЕСОАРИ
 • ЗА КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА - ДАМАСКА, ДЮШЕК, БАЛДАХИН, ЦИП, АКСЕСОАРИ
 • ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЛОЖКА ЗА ПОВИВАНЕ – ДАМАСКА, АКСЕСОАРИР БАТЕРИИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА
 • ЗА ПОРТ-БЕБЕ, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕ - ДАМАСКА, ЦИП, ТИК-ТАК КОПЧЕТА, АКСЕСОАРИ
 • ЗА ДЪРВЕНИ ЛЕГЛА - УВРЕДЕНИ И НАРАНЕНИ ПЛОСКОСТИ, ПОВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕСПАЗЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ
 • ЗА ИГРАЧКИ – ГУМИ, АКУМУЛАТОРИ, БАТЕРИИ, АКСЕСОАРИ
 • ЗА БЕБЕФОНИ - БАТЕРИИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

 
Потребителят може да закупи тези части от БАЙК РИТЕЙЛ ЕООД. За целта е необходимо да направи запитване на е-mail адрес  service@chipolino.com , като посочи наименованието на стоката, марка, модел и продуктов номер. Потребителят ще получи отговор с уточнение за цена и условията на доставка и/или ремонт.
 
РЕД ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА,
ЗАКУПЕНА ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН   babyspot.bg
Преди да предприемете действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от електронния магазин, проверете дали стоката отговаря на описаните до тук условия. Обърнете особено внимание на  обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.
Ако имате колебания или допълнителни въпроси, може да консултирате конкретния случай на посочените на сайта в секция „Контакти” мобилен телефон 0888/434 049 и е-mail адрес online@chipolino.com .
 
За да изпратите стоката и рекламацията да бъде приета, Вие задължително трябва:

 1. Да почистите добре стоката и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.
 2. В опаковката  да поставите следните документи и данни:
 • копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката
 • гаранционна карта или карта за удължена гаранция, в случай, че имате издадена
 • други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др.,  които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер
 •  описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката
 • да заявите предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума
 • да посочите Вашия географски адрес
 • да посочите e-mail – адрес
 • да посочите телефон за връзка с Вас

ЗАБЕЛЕЖКА : Данните за географски адрес, телефон и e-mail са необходими за комуникация с Вас в случай, че предоставените от Вас данни при покупката са непълни или неточни или се наложи изясняване на обстоятелствата, свързани с полученото несъответствие, както и за обратна информация относно действията по приключване на рекламацията. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на предявената от Вас рекламация.

 1. Да изпратите по куриер пратката на адреса, посочен върху стоковата разписка, която сте получили  при доставка на  поръчката. В документа за изпращане да има запис „РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА”.

 
ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКА С ГАРАНЦИЯ
След като търговецът получи стоката, обект на рекламация, задължително я вписва в регистъра на предявените рекламации.
Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. В случай, че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.
Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.
При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане и само след изричното съгласие на потребителя.
Максималният срок за отстраняване на несъответствието е един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията. Фирма БАЙК РИТЕЙЛ ЕООД е създала организация този срок да бъде минимален. След изтичането на този срок, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.
След сервизните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка за основателност на рекламацията, ремонт), се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат на потребителя.
 
РАЗДЕЛ II.
ОТКАЗ ОТ СТОКА,
ЗАКУПЕНА ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  babyspot.bg
 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН  ПРОДУКТ Е ПРЕДВИДЕНО В ЗАКОНА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СДЕЛКАТА Е СКЛЮЧЕНА ОТ РАЗСТОЯНИЕ /ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/.
ОТКАЗ ОТ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА БЪДЕ  ИЗВЪРШЕН БЕЗ ДА ИМА НАЛИЧИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, С НАЛИЧИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ИЛИ С АРГУМЕНТ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ НЕ ДОПАДА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ Е С ПОДХОДЯЩ РАЗМЕР, ЦВЯТ И ДРУГИ ПОДОБНИ.
Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 /четиринадесет / дни , считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от потребителя, приеме стоката / стоките или:

 • когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока;
 • при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната партида или част;
 • при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме  първата стока.

ВАЖНО! При отказ от закупена стока, разходите за връщане на стоката са за сметка на потребителя.
РЕД НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 1. Да изпратите имейл или SMS съобщение до „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД  /online@chipolino.com, GSM  0888 434049/ за упражняване на право на отказ преди изтичането на 14 /четиринадесет/-дневния срок, считано от датата, на която Вие или лице, посочено от Вас, сте приели стоката/стоките.

За Ваше улеснение, непосредствено след края на Общите условия за ползване на електронния магазин, „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД предоставя стандартен формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите. Формулярът следва да бъде надлежно попълнен и изпратен до „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Използването на стандартния формуляр /Приложение № 6/ не е задължително.
Може да подадете заявление за отказ със свободен текст, като изпратите имейл или SMS съобщение до „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД чрез обявените данни за контакт. В съобщението следва да уведомите „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД за имената си, географския си адрес, телефонен номер и e-mail адрес и да заявите недвусмислено решението си за отказ от договора. Тази нформация в съобщението Ви е задължителна, за да бъде приет отказа.  

 1. След получаване на съобщението за отказ, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД незабавно ще Ви изпрати имейл или SMS съобщение, в което ще потвърди получаването и приемането на отказа.

3. При отказ от договора Вие трябва да върнете:

 • стоката в оригиналната й опаковка - без тя да е нарушена, без увреждания, включително на етикетите
 • стоката в нейната цялост, в пълна окомплектовка и всички аксесоари, както при доставката  и без нарушен търговски вид
 • стоката без увреждания (счупвания, следи от драскотини, удари)
 • стоката да не е употребявана, без следи от износване и употреба
 • придружаващи стоката оригинални документи
 • копие от фактура, стокова разписка и касова бележка

ВАЖНО! В случай, че са закупени повече от един еднакви продукти, а отказът се отнася за два или повече от тях, опаковката на само един от тези продукти може да бъде отваряна.

 1. Да изпратите по куриер стоката на адреса, посочен върху стоковата разписка, която сте получили при доставка на поръчката. В документа за изпращане да има запис „ОТКАЗ ОТ СТОКА”.

Връщането на стоката трябва да се осъществи без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни след деня, в който като потребител сте информирали „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на този 14 /четиринадесет/-дневен срок.

 1.  „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД ще възстанови плащанията, които е получил от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е получено съобщението Ви за отказ от договора.

От сумата, която сте платили по договора, се прихващат  разходите за връщане на стоката, освен ако Вие сте върнали стоката за своя сметка и сте уведомили за това „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД.
БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка, предоставена от Вас.
 
 „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства от Вас, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
„БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД
 
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ГУБИ ПРАВОТО СИ НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Това са случаите, при които върнатата стока

 • е с увредена опаковка
 • има следи от износване и употреба
 • има драскотини
 • е увредена от удари
 • има липсващи аксесоари
 • е без придружаващите стоката оригинални документи /гаранционна карта, упътване за употреба и др./,

 
ВАЖНО! „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД запазва правото си да прецени спазени ли са изискванията за отказ, да приеме ли върнатата стока, губи ли потребителят право на отказ от договора или да приеме стоката като направи отбив от цената. За решението си „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД уведомява потребителя, като му изпраща имейл или SMS съобщение.
 
 
ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 • за стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставени запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за стоки, при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

 
----------------------------------------------------------------------

Scroll To Top